неделя 02, октомври 2022г.
Училищни планове, програми и правилници
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НЕ СЕ ВОДЯТ ОТ УЧИТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАМЕСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID 19

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ГРАФИК ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ПРАВИЛНИК И ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА УЧЕНИЦИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

В ОУ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“, гр.ХАСКОВО

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 14.09.2021г.

ЗАПОВЕД КООРДИНАТОРИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 01.04.2021г.

ПЛАН - ПРОГРАМА ПО БДП 2021 ГОДИНА

Петрова, Антоанета