вторник 27, юли 2021г.
Училищни планове, програми и правилници
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2021г. 01.04.2021г. за сведение:

ПЛАН - ПРОГРАМА ПО БДП 2021 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
31.03.2023г. 25.02.2021г.

График за провеждане на контролни и класни работи през II учебен срок за учебната 2020/2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.03.2023г. 25.02.2021г.

График за провеждане на консултации с ученици от I до VII клас за II срок за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
10.02.2023г. 11.02.2021г.

Седмично разписание на ОУ "Шандор Петьофи", град Хасково, за учебната 2020/2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
16.02.2023г. 11.02.2021г.

Дневен режим на ОУ "Шандор Петьофи", гр Хасково, прогимназиален етап за периода 04.02.2021 г. - 17.03.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
17.02.2023г. 11.02.2021г.

График за провеждане на обучението по учебния час за спортна дейност за II срок за учебната 2020/2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
10.02.2023г. 03.02.2021г.

График на продължителността на учебните часове за периода 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.10.2022г. 12.10.2020г.

Училищна програма за занимания по интереси в часовете в ЦОУД за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
29.10.2022г. 07.10.2020г.

Правилник за вътрешния трудов ред в ОУ "Шандор Петьофи", гр. Хасково за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
21.10.2022г. 06.10.2020г.

Заповед за утвърждаване на учебни програми за разширена подготовка в ИУЧ за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
29.10.2022г. 06.10.2020г.

Заповед за определяне на координатори при организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие в ОУ "Шандор Петьофи", гр. Хасково за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
28.10.2022г. 06.10.2020г.

Училищна програма по гражданско и здравно образование за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
28.10.2022г. 06.10.2020г.

Училищен механизъм за реализиране на иновации в ОУ "Шандор Петьофи", гр. Хасково за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
21.10.2022г. 06.10.2020г.

План за провеждане на съпътстващи мероприятия в ОУ "Шандор Петьофи" за популяризиране на основните цели на Схема "Училищно мляко" за 2020/2021 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
28.10.2022г. 06.10.2020г.

План за провеждане на съпътстващи мероприятия в ОУ "Шандор Петьофи" за популяризиране на основните цели на Схема "Училищен плод" за 2020/2021 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
29.10.2022г. 06.10.2020г.

Правилник и план за работа на педагогическия съвет в ОУ "Шандор Петьофи", гр. Хасково за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
28.10.2022г. 06.10.2020г.

Правила за използване на електронен дневник в ОУ "Шандор Петьофи", гр. Хасково за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
28.10.2022г. 06.10.2020г.

План за защита на учениците, педагогическия и помощен персонал в ОУ "Шандор Петьофи", гр. Хасково за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
21.10.2022г. 06.10.2020г.

План за контролната дейност на заместник-директора по учебната дейност през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
28.10.2022г. 06.10.2020г.

План на училищната комисия по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование /ГЗЕИО/ за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
28.10.2022г. 06.10.2020г.

План на мероприятията по защитата на учениците, педагогическия и помощния персонал в ОУ "Шандор Петьофи", град Хасково за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
28.10.2022г. 06.10.2020г.

План за контролната дейност на директора на ОУ "Шандор Петьофи", град Хасково за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
21.10.2022г. 06.10.2020г.

План за дейността на главния учител в прогимназиалния етап на ОУ "Шандор Петьофи" - гр. Хасково за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
28.10.2022г. 06.10.2020г.

Заповед за определяне на "учител - наставник" за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
21.10.2022г. 06.10.2020г.

График за работа на училищния психолог за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
29.10.2022г. 06.10.2020г.

График за провеждане на часовете по гражданска защита за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
21.10.2022г. 06.10.2020г.

График за провеждане на часовете по безопасност на движението за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
28.10.2022г. 06.10.2020г.

График на заетостта на учителите в групи за ЦОУД за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
27.10.2022г. 06.10.2020г.

График за провеждане на консултации с учениците от I до VII клас за I срок на учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
21.10.2022г. 06.10.2020г.

Годишна програма за работа на училищен психолог за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
21.10.2022г. 06.10.2020г.

Годишен план за работа на социален работник при ОУ "Шандор Петьофи" гр. Хасково за учебната 2020/2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
29.10.2022г. 06.10.2020г.

План за дейността на екипа по ключови компетентности по природни науки през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
28.10.2022г. 06.10.2020г.

План за дейността на екипа по ключови компетентности за начален етап и подготвителна група през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
29.10.2022г. 06.10.2020г.

План за дейността на екипа по ключови компетентности по изкуство и спорт през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
26.10.2022г. 06.10.2020г.

План за дейността на екипа по ключови компетентности на учителите в целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
29.10.2022г. 06.10.2020г.

План за дейността на екипа по ключови компетентности по български език и литература и чужд език през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 25.09.2020г.

График за провеждане на контролни и класни работи през 1 срок за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
29.09.2022г. 23.09.2020г.

Училищен учебен план - 2020/2021 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

План за изпълнение на дейностите по Стратегията за развитие на училището за периода 2016 - 2020 година, учебна 2020 - 2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

Училищен план за здравословни и безопасни условия за учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID - 19

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

Училищен план за насърчаване на грамотността през учебната 2020/2021 година в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2016 - 2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

Заповед за определяне на пропускателен режим в училището

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

График за дежурство на учителите за I срок за учебната 2020/2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

График по гражданска защита за учебната 2020/2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

График за провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности за I срок за учебната 2020/2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

Дневен режим на институцията за учебната 2020/2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета