събота 23, септември 2023г.
Училищни планове, програми и правилници-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ОБХВАЩАНЕ, ВКЛЮЧВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

 

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ГОДИШЕН  ПЛАН ЗА РАБОТА НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПРИ ОУ “ ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. ХАСКОВО   ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГОРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪПЪСТВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СХЕМА " УЧИЛИЩЕН ПЛОД" ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПАМЕТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН НА МЕРОПРИЯТИЯТА ПО ЗАЩИТА НА УЧЕНИЦИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА ОУ" ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПРАВИЛНИК И ПЛАН НА РАБОТАТА НА ПС В ОУ" ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 202/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН НА ЕКК ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДЪРЖАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПОСТОЯННИ ИЗЛОЖБИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКК "ИЗКУСТВО И СПОРТ" ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪПЪТСТВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПРАВИЛА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID - 19 В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКК  НА ЦОУД ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКК НАЧАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ПО ГРАЖДАНСКО И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НЕ СЕ ВОДЯТ ОТ УЧИТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ” УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА УЧЕНИЦИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

КООРДИНАТОРИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ" ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2023 година

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

НА ОУ “Шандор Петьофи“, гр. Хасково

 

Петрова, Антоанета