петък 21, юни 2024г.
Училищни планове, програми и правилници-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
01.02.2025г. 01.02.2024г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2024 година

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

НА ОУ “Шандор Петьофи“, гр. Хасково

 

Петрова, Антоанета
14.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ГОДИШЕН ПЛАН НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ за противодействие на училищния тормоз в ОУ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“, гр.Хасково през учебната 2023/ 2024 г.

Петрова, Антоанета
14.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАКРИЛА ЗА ДЕЦАТА, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НЕ СЕ ВОДЯТ ОТ УЧИТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ” УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ  УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В ОУ„ШАНДОР ПЕТЬОФИ“, ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПОСТОЯННИ ИЗЛОЖБИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ГОДИШЕН  ПЛАН ЗА РАБОТА НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПРИ ОУ “ ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ "ИЗКУСТВО И СПОРТ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА  ЕКИПА ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО БЕЛ И ЧУЖД ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ПРИРОДНИ  И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЦОУД ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪПЪТСТВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ В ОУ ,,ШАНДОР ПЕТЬОФИ" ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СХЕМА ,,УЧИЛИЩЕН ПЛОД" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪПЪТСТВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ" ГР. ХАСКОВО ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СХЕМА ,,УЧИЛИЩНО МЛЯКО" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

 ПЛАН ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО НОМИНАЦИИ И НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ И ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПАМЕТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА ОУ" ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета