петък 24, май 2024г.
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2022г. 01.01.2022г. за сведение:

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета